Mon, 12 Aug 2019 15:23:22 +0200merge IOS-1737
Xavier Algarra <xavier@pep-project.org> [Mon, 12 Aug 2019 15:23:22 +0200] rev 9631
merge IOS-1737

Mon, 12 Aug 2019 15:23:00 +0200IOS-1737 close branch IOS-1737
Xavier Algarra <xavier@pep-project.org> [Mon, 12 Aug 2019 15:23:00 +0200] rev 9630
IOS-1737 close branch

Mon, 12 Aug 2019 15:22:34 +0200merge default IOS-1737
Xavier Algarra <xavier@pep-project.org> [Mon, 12 Aug 2019 15:22:34 +0200] rev 9629
merge default

Mon, 12 Aug 2019 14:47:51 +0200IOS-1561 test improve IOS-1561
Xavier Algarra <xavier@pep-project.org> [Mon, 12 Aug 2019 14:47:51 +0200] rev 9628
IOS-1561 test improve

Mon, 12 Aug 2019 14:46:05 +0200IOS-1561 test for string extensions IOS-1561
Xavier Algarra <xavier@pep-project.org> [Mon, 12 Aug 2019 14:46:05 +0200] rev 9627
IOS-1561 test for string extensions

Mon, 12 Aug 2019 14:45:29 +0200IOS-1561 moving string extensions to toolbox IOS-1561
Xavier Algarra <xavier@pep-project.org> [Mon, 12 Aug 2019 14:45:29 +0200] rev 9626
IOS-1561 moving string extensions to toolbox

Mon, 12 Aug 2019 11:47:08 +0200merge default IOS-1561
Xavier Algarra <xavier@pep-project.org> [Mon, 12 Aug 2019 11:47:08 +0200] rev 9625
merge default

Mon, 12 Aug 2019 13:51:52 +0200merge default IOS-1697
buff <andreas@pep-project.org> [Mon, 12 Aug 2019 13:51:52 +0200] rev 9624
merge default

Mon, 12 Aug 2019 10:43:36 +0200cleaner structure
buff <andreas@pep-project.org> [Mon, 12 Aug 2019 10:43:36 +0200] rev 9623
cleaner structure

Sun, 11 Aug 2019 19:02:56 +0200rm test that is, let's say needless
buff <andreas@pep-project.org> [Sun, 11 Aug 2019 19:02:56 +0200] rev 9622
rm test that is, let's say needless