Mon, 27 Jan 2020 15:14:46 +0100IOS-2002 Rename PantomimeImapApi to ImapConnection IOS-2002
Dirk Zimmermann <dz@pep.security> [Mon, 27 Jan 2020 15:14:46 +0100] rev 11542
IOS-2002 Rename PantomimeImapApi to ImapConnection

Mon, 27 Jan 2020 15:14:46 +0100IOS-2002 Don't use ImapSyncData IOS-2002
Dirk Zimmermann <dz@pep.security> [Mon, 27 Jan 2020 15:14:46 +0100] rev 11541
IOS-2002 Don't use ImapSyncData

Mon, 27 Jan 2020 13:53:31 +0100IOS-2041 getting back to the current files IOS-2041
Xavier Algarra <xavier@pep-project.org> [Mon, 27 Jan 2020 13:53:31 +0100] rev 11540
IOS-2041 getting back to the current files

Mon, 27 Jan 2020 12:49:07 +0100merge default IOS-2041
Xavier Algarra <xavier@pep-project.org> [Mon, 27 Jan 2020 12:49:07 +0100] rev 11539
merge default

Mon, 27 Jan 2020 12:45:48 +0100IOS-2041 missing addremove IOS-2041
Xavier Algarra <xavier@pep-project.org> [Mon, 27 Jan 2020 12:45:48 +0100] rev 11538
IOS-2041 missing addremove

Mon, 27 Jan 2020 12:45:28 +0100IOS-2041 back to origianl vm file IOS-2041
Xavier Algarra <xavier@pep-project.org> [Mon, 27 Jan 2020 12:45:28 +0100] rev 11537
IOS-2041 back to origianl vm file

Mon, 27 Jan 2020 12:45:06 +0100IOS-2041 back to original tableviewcongroller file IOS-2041
Xavier Algarra <xavier@pep-project.org> [Mon, 27 Jan 2020 12:45:06 +0100] rev 11536
IOS-2041 back to original tableviewcongroller file

Mon, 27 Jan 2020 12:43:57 +0100IOS-2041 move file to correct folder IOS-2041
Xavier Algarra <xavier@pep-project.org> [Mon, 27 Jan 2020 12:43:57 +0100] rev 11535
IOS-2041 move file to correct folder

Mon, 27 Jan 2020 12:23:08 +0100IOS-2041 more chages and warnings IOS-2041
Xavier Algarra <xavier@pep-project.org> [Mon, 27 Jan 2020 12:23:08 +0100] rev 11534
IOS-2041 more chages and warnings

Mon, 27 Jan 2020 11:17:17 +0100IOS-2041 changes on view model IOS-2041
Xavier Algarra <xavier@pep-project.org> [Mon, 27 Jan 2020 11:17:17 +0100] rev 11533
IOS-2041 changes on view model